Doradztwo

Logo

Spółka prowadzi działalność działalność consultingową w zakresie:

 • Możliwości pozyskiwania funduszy europejskich i innych źródeł finansowania
 • Przygotowania wniosków aplikacyjnych
 • Rozliczania projektów
 • Prowadzenia rachunkowości projektów
 • Tworzenia biznes planów,
 • Analizy i oceny projektów inwestycyjnych,
 • Planowanie i prognozowanie przepływów pieniężnych
 • Optymalizacji procesów biznesowych,
 • Mapowania procesów,
 • Opracowania i wdrażania Strategicznej Karty Wyników,
 • Wdrażania controllingu
 • Opracowania i wdrażania strategii , w tym strategii podatkowych,
 • Kreowania systemu informacyjnego przedsiębiorstwa dla potrzeb podejmowania decyzji, w tym rachunku kosztów działań (ABC)
 • Strategicznego zarządzania kosztami (ABM)
 • Analizy wartości klienta i analizy kapitału klientów,
 • Zarządzania kapitałem obrotowym przedsiębiorstwa
 • Zarządzania płynnością finansową,
 • Zarządzania zasobami marketingowymi (kreowanie marki, relacji z klientami, reputacji)
 • Zarządzania kapitałem intelektualnym przedsiębiorstwa
 • Projektowania ksiąg rachunkowych, w tym: opracowania polityki rachunkowości, tworzenia zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, archiwizacji danych itp.
 • Optymalizacji obciążeń publiczno-prawnych i budowania strategii podatkowych
 • Budżetowania operacyjnego i kapitałowego,
 • Wdrażania instrumentów ustawicznego doskonalenia przedsiębiorstwa, (m.in. TQM, Kaizen, Target costing)