Zespół

Logo

Prof. WSB dr hab. Wiesława Caputa

Profesor nadzwyczajny Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, a wcześniej pracownik naukowy Politechniki Śląskiej specjalizujący się problematyce rachunkowości i controllingu. Autorka ponad 100 opracowań opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych (w tym: American Academic & Scholarly Research Journal, „Journal of Knowledge Society”.

Kierownik zespołów badawczych oraz wykonawca wielu projektów naukowych, w tym finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Efekty prac badawczych opublikowała m.in. w monografiach: „Kapitał klienta w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa „ oraz „Pomiar kapitału klienta”.

Naukowiec i praktyk prowadzący od kilku lat spółkę z o. o. Prowadzi szeroką działalność consultingową i szkoleniową, skoncentrowaną na problematyce: zarządzania finansami przedsiębiorstwa, controllingu oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych. Jest przewodniczącą Komisji rewizyjnej Oddziału PTE w Gliwicach, kierownikiem studiów podyplomowych w zakresie rachunkowości i podatków oraz rachunkowości i finansów oraz jednym z redaktorów czasopisma o zasięgu międzynarodowym Journal of Knowledge Society,International Scientific Journal .

Radca Prawny Tadeusz Caputa

Radca prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Wieloletni współpracownik renomowanych kancelarii prawnych i spółek kapitałowych specjalizujący się m. in. w prawie gospodarczym i handlowym. Prowadzi własną kancelarię wspierając przedsiębiorców w działalności gospodarczej.

Dr inż. Aneta Michalak

jest adiunktem w Politechnice Śląskiej na Wydziale Organizacji i Zarządzania w Instytucie Ekonomii i Informatyki. Jest autorem lub współautorem około 100 publikacji z zakresu finansów, inwestycji oraz ekonomiki i zarządzania, opublikowanych w wydawnictwach krajowych i zagranicznych. Jej dorobek naukowy wzbogacają liczne projekty naukowo-badawcze realizowane na rzecz przemysłu, dotyczące głównie ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw, finansów i inwestycji. Poza zajęciami na wyższych uczelniach, prowadzi równie z szkolenia dla praktyków w zakresie finansów i zarządzania finansowego oraz analizy projektów inwestycyjnych.

Mgr Robert Szumski

Biegły rewident (nr 10463). Wpisany na listę biegłych uprawnionych do badania sprawozdań finansowych. Prowadzi szkolenia dla biegłych rewidentów, służb finansowo księgowych, kadry zarządzającej. Na co dzień zajmuje się badaniem sprawozdań finansowych przedsiębiorstw. Doświadczony wykładowca oraz praktyk. Ponad 10-letni staż pracy na stanowisku Głównego Księgowego międzynarodowej spółki branży budowlanej. Obecnie Prezes Zarządu Kancelarii Księgowo-Audytorskiej Sp. z o.o.

Dr hab. Danuta Szwajca

pracownik naukowy Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, wykładowca na studiach podyplomowych i szkoleniach dla kadry kierowniczej przedsiębiorstw . Autorka i współautorka ponad 140 publikacji z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem i marketingu, w tym m.in. monografii: „Potencjał konkurencyjny przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji” (2010), “Prorynkowa orientacja instytucji finansowych w erze informacji” (2011), "Zasoby marketingowe przedsiębiorstwa jako źródło przewagi konkurencyjnej" (2012) oraz artykułów publikowanych w czasopismach krajowych ("Marketing i Rynek", "Przegląd Organizacji", "Organizacja i Kierowanie") i zagranicznych („Journal of Knowledge Society”, “Human Resources Management and Ergonomics", “AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research”).

Mgr Małgorzata Rzeszutek

Doradca podatkowy, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, właściciel kancelarii podatkowej, audytor podatkowy. Specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego oraz w dziedzinach pokrewnych. Ekspert w zakresie podatku VAT, CIT i PIT. Wieloletnia praktyka w spółkach audytorskich oraz prowadzenie audytów w jednostkach sektora publicznego i prywatnego pozwoliły naszemu ekspertowi na uzyskanie rozległej i rzetelnej wiedzy w zakresie szeroko rozumianego prawa podatkowego zarówno w jego aspektach teoretycznych jak i przede wszystkim praktycznych. Trener z wieloletnim doświadczeniem szkoleniowym, który gwarantuje przystępne przekazanie wiedzy, a ponadto proponuje niestandardowe rozwiązania problemów, z którymi spotykają się pracownicy działów finansowo-księgowych.

Mgr Tomasz Gzela

Prawnik, absolwent studiów podyplomowych w zakresie finansów i rachunkowości podatkowej. Były Kierownik oddziału w izbie skarbowej specjalizujący się w problematyce spraw karnych skarbowych, prania pieniędzy, nieujawnionych źródeł dochodu, prawa dewizowego i kontroli podatkowej. Do jego zadań należał nadzór nad podległymi urzędami skarbowymi w zakresie prawidłowości rozstrzygnięć w pierwszej instancji w zakresie podatków bezpośrednich i spraw karnych; zwalczanie przestępczości podatkowej, zjawiska prania brudnych pieniędzy; nielegalnego obrotu dewizowego. Otrzymał nagrodę Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Urzędów i Izb Skarbowych w Warszawie. Wykładowca szkół wyższych publicznych i niepublicznych, promotor i recenzent prac dyplomowych, członek komisji egzaminacyjnych /szkoły, konkursy na stanowiska, cywilna służba przygotowawcza/. Prelegent na szkoleniach organizowanych przez korporacje prawnicze w ramach których prowadził cykl wykładów i szkoleń m.in. dla prokuratorów, radców prawnych, sędziów, doradców podatkowych, członków zarządów i rad nadzorczych, księgowych, pracowników administracji rządowej i samorządowej. Autor licznych publikacji na łamach prasy fachowej.

Dr hab. inż. Izabela Jonek-Kowalska

jest adiunktem w Politechnice Śląskiej na Wydziale Organizacji i Zarządzania w Instytucie Ekonomii i Informatyki. Jest autorem lub współautorem około 100 publikacji z zakresu finansów, inwestycji oraz ekonomiki i zarządzania, opublikowanych w wydawnictwach krajowych i zagranicznych. Jej dorobek naukowy wzbogacają liczne projekty naukowo-badawcze realizowane na rzecz przemysłu, dotyczące głównie ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw, finansów i inwestycji. Poza zajęciami na wyższych uczelniach, prowadzi równie z szkolenia dla praktyków w zakresie finansów i zarządzania finansowego oraz analizy ekonomicznej.

Dr inż. Tomasz Nawrocki

adiunkt w Politechnice Śląskiej na Wydziale Organizacji i Zarządzania w Instytucie Ekonomii i Informatyki, analityk w serwisie giełdowym StockWatch.pl oraz inwestor giełdowy z ponad 15-letnim stażem. Specjalizuje się w tematyce innowacyjności i finansów przedsiębiorstw oraz rynku finansowego, w tym zwłaszcza analizy fundamentalnej na rynku kapitałowym, analizy międzyrynkowej oraz strategii inwestycyjnych. Autor kilkudziesięciu krajowych i zagranicznych publikacji naukowych oraz kilkuset analiz w serwisie StockWatch.pl

Mgr Agata Fuksiewicz

absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie, specjalista w zakresie finansów i rachunkowości. Pełniła m.in.: funkcje Kierownika Działu Controllingu Strategicznego (Huta Szkła Okiennego Szczakowa SA w Jaworznie), Dyrektora ds. Finansowych (Open – Net S.A.), Głównego Księgowego i członka zarządu (Agencja Rozwoju Lokalnego). Jest ekspertem w zakresie pozyskiwania i rozliczania projektów. Jako konsultant zewnętrzny przygotowywała i opracowywała studia wykonalności, biznesplany i wnioski aplikacyjne dla małych firm z programu pomocowego SPO WKP i PHARE.

Prowadzi warsztaty i konsultacje w zakresie pozyskiwania finansowania zewnętrznego oraz rozliczania projektów Posiada bogate doświadczenie w: tworzeniu biznesplanów i świadczeniu usług doradczych dla MŚP (m.in. plany organizacyjne, kadrowe, inwestycyjne firm) oraz zasad sporządzania wniosków o pomoc publiczną i finansowanie działalności gospodarczej firmy ze środków zewnętrznych.

Mgr Marzena Czop

Mgr Marzena Czop – absolwentka Akademii Ekonomicznej im K. Adamieckiego w Katowicach (Uniwersytet Ekonomiczny). W trakcie kariery zawodowej pełniła funkcje: Specjalisty ds. controllingu, kalkulacji kosztów, planowania i analiz, (Huta Szkła Okiennego S.A. Jaworzno), konsultanta zewnętrznego ds. pozyskiwania funduszy unijnych (Agencja Rozwoju Lokalnego) , Specjalisty ds. pozyskiwania funduszy europejskich, Konsultanta PKL, Księgowej projektów EFS i UE, Spec. ds. rozliczania wniosków o płatność PO KL, Spec. ds. monitoringu, ewaluacji i sprawozdawczości PO IG, (Agencja Rozwoju Lokalnego S.A Jaworzno) Specjalista w zakresie: programów pomocowych i możliwości aplikowania o środki unijne, udzielania informacji dotyczących tworzenia dokumentacji do wniosków o fundusze przedakcesyjne, strukturalne, PO KL, możliwości korzystania z programów pomocowych oraz procedur audytu. Posiada szeroko rozwinięte kwalifikacje i doświadczenie z zakresu rozliczania projektów tzw. miękkich. Jest Autorką i współautorką kilkunastu zrealizowanych projektów, w tym:

Jest Autorką i współautorką kilkunastu zrealizowanych projektów, w tym:

  • Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych na rynku pracy miasta Jaworzna – program PHARE 2003(projekt zrealizowany)
  • Aktywne wprowadzanie osób wykluczonych społecznie na otwarty rynek pracy – działanie 1.5 i 1 6 SPO RZL (projekty zrealizowane)
  • Udział w pracach komisji oceniającej biznesplany beneficjentów działania 2.5 ZPORR „Złote wrota dla mysłowickiej przedsiębiorczości (3 edycje) - 2005/2006 (projekty zrealizowane)
  • Udział w pracach komisji oceniającej biznesplany beneficjentów działania 2.5 ZPORR „Dwa kroki do własnej przyszłości”- 2006 - 2007 rok (projekt zrealizowany)
  • Działanie 7.2.1 PO KL Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – Lepsze kwalifikacje kluczem otwierającym rynek pracy dla osób niepełnosprawnych – 2010/2011 (projekt zrealizowany)
  • 08-09.2008 - Pozytywnie zdane egzaminy na Konsultanta świadczącego usługi informacyjne dla MŚP (egzaminy przeprowadzane przez PARP)
  • Aplikowanie do działań PO KL: 6.1.1 (pilotaż); 8.1.1; 7.2.1; 5.4.2; 5.2.1
  • Aplikowanie do działań PRO WŚL: 1.2.1, 1.2.2, 1.2.4
  • Wykładowca szkoleń indywidualnych z zakresu pozyskiwania środków z funduszy UE, sporządzania wniosków o płatność oraz tworzenia biznesplanów na rozpoczęcie działalności gospodarczej (warsztaty).

Mgr Sobiesław Szefer

Mgr Sobiesław Szefer – licencjonowany doradca podatkowy, wykładowca uczelni wyższych z zakresu prawa podatkowego m.in. Politechniki Śląskiej. Wieloletni trener i wykładowca z zakresu prawa podatkowego, prowadzący szkolenia m. in . na zlecenie: Infor , Logos, Adesso, Arden & Staton, Gamma-Zajączkowski, Express, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oddziały Katowice i Gliwice, Ośrodka Szkoleniowego przy Izbie Skarbowej w Katowicach, Ogólnopolskiego Związku Spółdzielczości Mieszkaniowej. Praktyk prowadzący od 1992 roku własną kancelarię doradztwa podatkowego obsługującą ponad 100 klientów w ramach stałej obsługi księgowej oraz klientów w ramach doradztwa podatkowego. .